Podsumowanie seminarium nt. „Trwałość połączeń spawanych: Nowe metody – Nowe narzędzia – Nowe możliwości”

W dniu 13 czerwca 2017 firma BUDSOFT zorganizowała razem z firmą Dassault Systèmes i Instytutem Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej  seminarium nt. „Trwałość połączeń spawanych: Nowe metody – Nowe narzędzia – Nowe możliwości”, które poświęcone było najnowszym metodom obliczania wytrzymałości zmęczeniowej połączeń spawanych.

Seminarium rozpoczęli powitaniem uczestników Prezes BudSoft, Witold Kąkol i Tomas Ivancik z SIMULII. Cykl wykładów prowadził dr inż. Paweł Sobczak z SIMULII Dassault Systèmes, wieloletni pracownik firmy Safe Technology, który przedstawił stosowane obecnie metody obliczeń zmęczeniowych spawów, omawiając ich wady i zalety oraz zakres stosowalności.


Pierwsza część seminarium dotyczyła podstaw wytrzymałości zmęczeniowej materiałów. Omówione zostały podstawowe, naprężeniowe i odkształceniowe teorie wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej. Ta część seminarium odpowiadała na pytanie dlaczego warto używać wirtualnych analiz zmęczeniowych w oprogramowaniu takim jak fe-safe. Wspomniane zostały korzyści osiągane dzięki oszczędnościom wynikającym z prowadzenia symulacji zmęczeniowych takich, jak ograniczenie czasu i kosztów fizycznych testów wyrobów, skrócenie czasu rozwoju wyrobów, ograniczenie kosztów napraw gwarancyjnych i obsługi prawnej zażaleń. Podkreślono wagę analiz zmęczeniowych pod kątem tendencji do odchudzania konstrukcji, zwłaszcza w przemyśle samochodowym. Stanowiło to bardzo dobre wprowadzenie do obliczeń komputerowych w oprogramowaniu fe-safe.

Po przerwie odbyła się demonstracja programu fe-safe. Zaprezentowano interfejs użytkownika, dużą elastyczność i łatwość użycia oprogramowania przez sporadycznych użytkowników, jak i ekspertów, wymagania dotyczące platformy sprzętowej i licencjonowania oraz wynikającą z tego szybkość działania oprogramowania, konfigurację oprogramowania razem z modułami specjalistycznymi (Verity, fe-safe/TURBOlife, fe-safe/RUBER), bazę danych materiałowych, definicje obciążeń zmęczeniowych, konfigurację obliczeń zmęczeniowych oraz interpretację i dokładność wyników.

Sesja poobiednia dotyczyła wytrzymałości zmęczeniowej połączeń spawanych. Przedstawione zostały podstawy metod naprężeń nominalnych, ekstrapolacji naprężeń powierzchniowych, promienia zastępczego oraz naprężeń strukturalnych, zastosowanie metody naprężeń nominalnych oraz naprężeń strukturalnych w programie fe-safe.


Na koniec seminarium zaprezentowane zostały przykłady zastosowania obliczeń zmęczeniowych w procesach projektowych takich firm jak Jaguar Land Rower, Hundai, Triumph Motorcycles Ltd, Ford Motor Company, Eaton Automotive, Caterpillar Inc., Shell i wiele innych.

Główna część seminarium poświęcona była metodzie Verity® obliczeń spawów, która bazuje na metodzie naprężeń strukturalnych (tzw. metoda Donga), uważanej obecnie za najdokładniejszą w zastosowaniach przemysłowych, opracowanej i rozwijanej przez dr. Pingsha Donga z Instytutu Battelle. Metoda Donga jest dzisiaj uważana za najlepsze narzędzie wspomagające projektowanie konstrukcji spawanych, czego dowodem są liczne referencje jej użytkowników, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, a także nagrody przyznane jej twórcy, w tym między innymi: SAE Henry Ford II Distinguished Award for Excellence in Automotive Engineering (2003), Aviation Week & Space Technology Magazine’s Aerospace Laurels 2004 Award czy TIME Magazine’s Math Innovator (2005).

Duża liczba uczestników seminarium (prawie 70 osób) potwierdziła bardzo duże zainteresowanie tą tematyką. Liczne rozmowy z uczestnikami podczas seminarium, ich aktywny udział, pytania, sugestie oraz wnioski upewniają nas w przekonaniu, że temat seminarium był bardzo ciekawy.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w seminariach oraz pracownikom Dassault Systèmes Polska i Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej  za pomoc w zorganizowaniu seminarium.