Usługi‎ > ‎

Budownictwo i mostownictwo

Analiza dynamiczna mostów kolejowych obciążonych przejazdem pociągów wysokiej prędkości

 

Dynamiczna analiza wytrzymałościowa kilku kolejowych obiektów mostowych na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) dla obciążeń przejazdem pociągów dużej prędkości. Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 1991-2 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów”.

Wykonaliśmy serią symulacji zachowania się mostów betonowych i stalowo-betonowych poddanych obciążeniom dynamicznym wywołanych przejazdem pociągów z prędkościami w zakresie od 100 km/h do 300 km/h. W analizie uwzględniono pojazdy szynowe zgodnie z normą europejską PN-EN 1991-2: HSLM-A i HSLM-B. Oceny obiektów dokonano sprawdzając przede wszystkim maksymalne przyspieszenia poprzeczne pomostu oraz siły przekrojowe, dla każdego pociągu przejeżdżającego z różnymi prędkościami. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie prędkości (lub zakresu prędkości), dla której może wystąpić zjawisko rezonansu na skutek przejazdu pociągu z określoną prędkością a także dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rezonansem czy tylko z drganiami nieustalonymi o dużej amplitudzie.

Realizowane obliczenia były częścią projektu modernizacji linii CMK mającego na celu dostosowanie jej do wymagań pociągów wysokich prędkości. 

 Obliczenia 450-metrowego masztu stalowego

 

Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji stalowej masztu o wysokości 450m przy obciążeniach wyjątkowych wg wytycznych normy PN-B-03204 - "Wieże i maszty. Projektowanie i wykonanie."

Projekt dotyczył kratowej konstrukcji trzonu z krawężnikami rozmieszczonymi na planie trójkąta i trzema poziomami odciągów. Rozpatrywano następujące schematy obciążenia: sprężanie cięgien w poszczególnych fazach wznoszenia, działanie wiatru wraz z probabilistycznym ujęciem jego fluktuacji, oblodzenie oraz uszkodzenie jednego z cięgien. Wszystkie obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzono przy uwzględnieniu nieliniowej pracy cięgien oraz trzonu.


Analiza numeryczna konstrukcji ceglanej kopuły XVIII-wiecznego kościoła

 

Analiza nośności i wytężenia spękanej kopuły ceglanej XVIII-wiecznego obiektu sakralnego w okolicach Poznania. 

Obliczenia wykonano na potrzeby ekspertyzy służącej podjęciu decyzji dotyczących przedsięwzięcia prac remontowych i konserwatorskich. Na potrzeby przygotowania modelu obliczeniowego odtworzono szczegółowo geometrię kopuły na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz pomiarów geodezyjnych. Jej obecny kształt odtworzono w środowisku CAD bazując bezpośrednio na otrzymanych z pomiarów chmurze punktów. Do obliczeń wykorzystano rozmyty opis powstawania zarysowań w strukturze murowej. 


Analiza akustyczna wielkokubaturowego obiektu budowlanego

 
 

Celem szeregu analiz było sprawdzenie akustyki auli reprezentacyjnej. W mamach obliczeń wyznaczono miejsca niekorzystne pod względem komfortu akustycznego. Zaproponowano zmianę układu elementów tłumiących i rozpraszających dźwięk.

W analizach wykorzystano  oprogramowanie Abaqus z uwzględnieniem sprzężenia pola akustycznego ze strukturalnym.