Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez BUDSOFT Sp. z o.o. jest p. Katarzyna Sumelka. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez BUDSOFT Sp z o.o., a także przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w BUDSOFT Sp z o.o. pod adresem rodo@budsoft.com.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza udostępnione dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

    a) realizacji umów zawartych z BUDSOFT Sp z o.o.,

    b) świadczenia usług na rzecz klientów firmy BUDSOFT Sp z o.o.,

    c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie pracownicy firmy BUDSOFT Sp z o.o. delegowani do realizacji umów zawartych z oraz świadczenia usług na rzecz klientów firmy BUDSOFT Sp z o.o.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

    a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

    b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

        - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

        - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

        - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

    d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

        - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

        - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na efekty przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez BUDSOFT Sp z o.o. a danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta z firmą BUDSOFT Sp z o.o. umowa.

12. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.