XXV Konferencja Użytkowników SIMULII - Podsumowanie

W dniach 17-19 października 2018 odbyła się w Poznaniu jubileuszowa 25 Konferencja Użytkowników SIMULII.
Podobnie jak w ubiegłych latach głównym celem konferencji było przedstawienie nowych inicjatyw i strategii rozwoju programów SIMULII, w tym również Platformy 3DExperience, zaprezentowanie najnowszych wersji programów Abaqus, Isight, Tosca, fe-safe i SIMPACK, a także wymiana uwag i poglądów na temat symulacji i jej roli w projektowaniu i badaniach naukowych. Jak zawsze konferencja nasza jest również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy użytkownikami oprogramowania SIMULII, podniesienia kwalifikacji w zakresie zaawansowanych zastosowań Abaqus’a i innych programów SIMULII, jak i lepszego poznania i integracji środowiska osób związanych z symulacjami MES w Polsce. W tym roku formuła Konferencji rozszerzona została ponadto o uczczenie dwóch rocznic – 25-lecia Konferencji i 30-lecia istnienie firmy BUDSOFT. Ta wyjątkowa okazji zgromadziła w Poznaniu liczne grono gości, których podczas wszystkich dni konferencji było ponad 70, w tym wielu zagranicznych z Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Niemiec i Czech.Pierwszy dzień Konferencji poświęcony został historii rozwoju narzędzi MES oraz ich wdrażaniu w polskich firmach i instytutach naukowo-badawczych na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci. Okazją do tego retrospektywnego spojrzenia na ostatnie dekady były dwie rocznice. We wrześniu 1978 roku firma założona w tym samym roku przez Davida Hibbitta, Bengta Karlssona i Paula Sorensena w Providence (Rhode Island, USA) firma HKS, Inc., opublikowała pierwszą wersję Abaqus’a, programu, który rozwijany przez kolejne dekady stworzył jeden z fundamentów dzisiejszej pozycji SIMULII w świecie analiz MES. Dziesięć lat później w Poznaniu założono firmę BUDSOFT, która kilka lat później została przedstawicielem HKS, Inc. w Polsce i na trwałe związała się z oprogramowanie Abaqus zajmując się jego dystrybucją, szkoleniami użytkowników oraz wdrożeniami w wielu różnych gałęziach polskiego przemysłu oraz w środowisku akademickim. W ramach otwarcia Konferencji historię rozwoju i dorobek firmy BUDSOFT przedstawił jej prezes Witold Kąkol, którego wystąpienie było doskonałą okazją do złożenia podziękowań wielu osobom związanym z firmą, jej historią i rozwojem. Szczególne podziękowania trafiły na ręce profesorów Andrzeja Garsteckiego i Tomasza Łodygowskiego, założycieli firmy, oraz pani Barbary Boni, która od ponad trzydziestu lat jest deweloperem Abaqus’a i matką chrzestną współpracy pomiędzy BUDSOFT a twórcami Abaqus’a. Podczas prezentacji „From the beginning to now” Barbara Boni opowiedziała ze swojej perspektywy historię Abaqus’a oraz firmy BUDSOFT. Klamrą zamykającą pierwszą sesję tego dnia Konferencji była prezentacja „SIMULIA Update 2018” dr. Floriana Jurecka (Dyrektora SIMULII EuroCentral & Russia) dotycząca przyszłości Abaqus’a i innych narzędzi SIMULII. Dr. Jurecka przedstawił kierunki rozwoju narzędzi symulacji SIMULII Dassault Systemes, podkreślając jak ich integracja zwiększa łatwość i efektywność symulacji wieloskalowych i wielopolowych i prowadzi do transformacji procesów projektowania i zarządzania życiem produktów.


 

Po przerwie Marcin Wierszycki (BUDSOFT) przedstawił „Ewolucję oprogramowania CAE z perspektywy 30 lat istnienia BudSoft”. Ta nieco bardziej techniczna prelekcja, podczas której omówiono kamienie milowe historii rozwoju programów pakietu SIMULII, stanowiła naturalne wprowadzenie do kolejnych trzech prezentacji, podczas których wieloletni użytkownicy Abaqus’a opowiedzieli swoje doświadczenia z wielu lat pracy nad symulacjami w przemyśle i badaniach naukowych. Pierwszy referat pt. „Faurecia and Budsoft the history of CAE in Faurecia Poland” wygłosił p. Marcin Dębniak (Faurecia). Historia rozwoju grójeckiego działu badań i rozwoju firmy Faurecia, obecnie jednego z największych tego typu ośrodków w Polsce w branży motoryzacyjnej, której znaczącym elementem jest Abaqus, wzbudziła duże zainteresowanie. Z podobnie dużym zainteresowaniem spotkała się kolejna prezentacja omawiająca „Rozwój metod obliczeniowych elementów zawieszenia z wykorzystaniem oprogramowania Simulii na przestrzeni ostatnich lat” w dziale badań i rozwoju firmy Tenneco w Gliwicach, przedstawiona przez p. Tomasza Łukasika. Historia rozwoju kompetencji gliwickiego zespołu w bardzo szerokim zakresie analiz komponentów zawieszeń samochodowych wzbudziła duże uznanie słuchaczy. Najdalej wstecz sięgnął w swoim wystąpieniu p. Andrzej Oziębło, który podczas prezentacji „Abaqus i Cyfronet - stara znajomość” opowiedział historię najstarszego ośrodka obliczeniowego w Polsce oraz wykorzystania w ramach jego zasobów oprogramowania Abaqus od wczesnych lat 90-tych do dnia dzisiejszego, w tym na najpotężniejszym komputerze w Polsce – Prometheus’ie. Wszystkie te prezentacje miały jeden wspólny mianownik pokazując, jak bliska i wieloletnia współpraca kompetentnego dostawcy narzędzi i technologii symulacyjnych z ambitnymi inżynierami i badaczami pozwala na osiąganie najbardziej nawet ambitnych celów. 
  
 

Ostatnim, wieczornym etapem rocznicowych celebracji była uroczysta kolacja w restauracji „Delicja” na poznańskim Placu Wolności. W koleżeńskiej atmosferze wspomnień rozmowy toczyły się do późnych godzin wieczornych.
Drugi dzień Konferencji przebiegł w tradycyjnej i dobrze znanej wszystkim od lat formule. O godzinie 10 Konferencję otworzył Witold Kąkol. Pierwszym punktem agendy tego dnia było omówienie przez Marcina Wierszyckiego zmian i nowych funkcji najnowszej wersji Abaqus’a. Podczas prezentacji „Industry Process Updates - What is new in SIMULIA 2019” omówiono w niej m.in. nowe typy elementów, modeli materiałowych oraz sformułowań kontaktu. Dużo uwagi poświęcono technikom modelowania wieloskalowego oraz symulacjom addytywnych technik wytwarzania. Przedstawiono również aktualne możliwości SIMULII w zakresie symulacji CFD – komplementarnych rozwiązań wykorzystujących zarówno klasyczne solwery rozwiązujące równania Naviera-Stokesa jak i nowatorskie sformułowania wyprowadzone wprost z równań kinetycznej teorii gazów Boltzmanna. Pozostającą przez wiele lat w cieniu solwerów strukturalnych dziedzina modelowania przepływów jest dzisiaj kolejnym filarem najlepszej na rynku oferty narzędzi symulacyjnych SIMULII. W drugiej prezentacji tego dnia „Linear Dynamics Update; New and Improved Functionality in Abaqus 2019” pani Barbara Boni omówiła szeroko zmiany jakie na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono w Abaqus w zakresie analiz dynamicznych liniowych, min. w zastosowaniach NVH. Zakres usprawnień w Abaqus’ie w zakresie wydajności solwerów problemów własnych, procedur obliczeniowych w przestrzeniach czasu i częstotliwości oraz rozbudowanych opisów tłumienia stwarza praktycznie nową jakość w dziedzinie analiz wibracyjnych, strukturalnych i strukturalno-akustycznych.


Po krótkiej przerwie rozpoczął się pierwszy blok prezentacji gości i sponsorów, podczas którego zaprezentowano dwa referaty:

 • Analiza wyboczenia finsa - wykorzystanie różnych metod obliczeniowych do oszacowania ciśnienia potrzebnego do wyboczenia finsa plus korelacja z wynikami eksperymentalnymi” - M.Majerczak, E.Czerlunczakiewicz, T.Struś, K.Rzeszuta (Valeo)
 • ANSA & META for SIMULIA applications” - Athanasios Papadopoulos (BETA CAE Systems)


Druga połowa tego dnia Konferencji rozpoczęła się od ogłoszenie wyników konkursu "Dyplom z Abaqus". BudSoft już od wielu lat organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) wykonaną z wykorzystaniem programów Abaqus. Wyróżnienie w tym roku zostało przyznane pracy pana Damiana Chudy z AGH w Krakowie, za pracę pt. “Implementacja wybranych metod druku przestrzennego (FFF) w oprogramowaniu CAE na przykładzie Abaqus CAE 2017”. Promotorem pracy był pan prof. Ryszard Pęcherski. Warto podkreślić, że ta interesująca praca dotycząca niezwykle aktualnej tematyki wytwarzania przyrostowego jest pracą inżynierską – trzymamy kciuki za dalsze sukcesy laureata na niwie symulacji innowacyjnych technik wytwarzania.


 

Po referacie laureata konkursu "Dyplom z Abaqus" kontynuowano prezentacje gości. W dwóch blokach zaprezentowano osiem referatów:

 • Wykorzystanie symulacji termiczno-elektrycznych w procesie projektowania płyt PCB w przemyśle motoryzacyjnym” - M. Pieszka-Łysoń, D. Kawalec (Aptiv)
 • Badanie wpływu odkształceń mechanicznych na wytrzymałość zmęczeniową bezpieczników samochodowych” - P. Wronka, K. Kloch, P. Kot (Aptiv)
 • Badania procesu prostowania kształtowników szeroko-stopkowych w prostownicach jednożyłowych” - M. Dziedzic, S. Turczyn (AGH), M. Michałowski (Celsa Group HO)
 • Extension of ABAQUS analysis features with Fortran subroutines” - Ł. Ziomka (ABB)
 • Wpływ rozkładu gęstości mocy strumienia ciepła na pole temperatury w procesie nagrzewania laserowego profili cienkościennych” - Z. Nowak, M. Nowak, J. Widłaszewski (IPPT PAN)
 • Przykłady zastosowania oprogramowania Isight do kalibracji analiz modalnych” - S. Żymełka, T. Łukasik (Tenneco Poland)
 • Wybrane zagadnienia związane z modelowaniem MES leja protezowego przy uwzględnieniu anatomii kończyny” - D. Kabała (We Design For Physical Culture)
 • Symulacja MES drgań podstawka (bridge) strun w skrzypcach” - A. Kabała (PP)

 
 
 

Po oficjalnej części programu uczestnicy przenieśli się do galerii MM, gdzie odbyła się zacięta rywalizacja sportowa - turniej kręgli. Wspólny wieczór zakończył się kolacją w restauracji "Brovaria" na poznańskim Stary Rynku. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, a dyskusje, nie tylko na temat Abaqus’a i symulacji, toczyły się przy kieliszku wina i szklance warzonego na miejscu doskonałego piwa do późnych godzin wieczornych.


 


Trzeci dzień konferencji rozpoczęła prezentacja pana Tomasa Ivancika (CST/SIMULIA), który przedstawił prezentację „SIMULIA CST – electromagnetic simulations and much more”, omawiając możliwości oprogramowania CST STUDIO SUITE w zakresie modelowanie zagadnień szeroko rozumianego elektromagnetyzmu. Podczas kolejnej prezentacji „Accelerating Innovation with the 3DExperience Platform/3DX in T&M” Marcin Wierszycki (BUDSOFT) omówił wybrane zalety rozwiązań symulacyjnych na Platformie 3DExperience z perspektywy projektowania pojazdów i elementów ich wyposażenia. Trzy główne tematy tej prezentacji obejmowały następujące zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczyło zarządzania danymi związanymi z symulacjami: modelami, wynikami oraz procedurami uruchamiania zadań obliczeniowych, w tym ich automatyzacji. Drugie zagadnienie związane było z realizacją złożonych zadań projektowych bazujących na symulacjach i optymalizacji z użyciem Platformy 3DExperience jako integratora danych, procesów i zasobów obliczeniowych. Ostatnim zagadnieniem było efektywne zarządzanie zmianami na bazie wyników multidyscyplinarnych symulacji i optymalizacji w celu spełnienia zdefiniowanych celów i wymagań. W ostatniej w tej sesji prezentacji „MBD simulation technology updates for Vehicle Dynamics Performance” Łukasz Faściszewski (BUDSOFT) omówił główne zmiany i nowości w najnowszej wersji pakietu SIMPACK. Prezentacja ta stanowiła naturalny wstęp do drugiej sesji tego dnia Konferencji podczas, której posłuchać można było referatów omawiających oprogramowanie SIMPACK wykorzystywane w celu wspomagania projektowania pojazdów szynowych:

 • Analizy numeryczne oddziaływania wiatru bocznego na stabilność pojazdu szynowego”- Przemysław Stanisz (EC Engineering Sp. z o.o.)
 • Przykłady wykorzystania środowiska SIMPACK w modelowaniu interakcji koło-szyna” - Tomasz Staśkiewicz, Bartosz Firlik (Politechnika Poznańska)


 


Ostatni blok prezentacji wypełniły referaty dotyczące narzędzi do optymalizacji TOSCA. Krzysztof Szajek przestawił najnowsze wersje programów TOSCA w referacie „Technology Advancements in Nonlinear Optimization for T&M”. W drugiej swojej prezentacji omówił szeroko „Metody optymalizacji parametrycznej i topologicznej w środowisku programów SIMULII” pokazując na wybranych, reprezentatywnych przykładach jak efektywnie wykorzystywać w projektowaniu komplementarne względem siebie metody i narzędzia do optymalizacji parametrycznej i nieparametrycznej w procesach projektowania. Prezentacja „Additive Manufacturing with 3DExperience” zamykająca ostatni dzień Konferencji poświęcona była jednemu z najbardziej żywych, w szeroko rozumianej inżynierii, tematów ostatnich lat – technikom wytwarzania przyrostowego. Marcin Wierszycki omówił kompleksowe rozwiązanie wspomagania komputerowego procesów wytwarzania przyrostowego na Platformie 3DExperience. Rozwiązanie to pozwala zarządzać całym procesem technologicznym poczynając od projektowania z wykorzystaniem optymalizacji topologicznej, przez planowanie samego procesu, po jego realistyczną symulację, wykorzystując nieliniowe analizy termiczno-naprężeniowe, pozwalające na realistyczne obliczanie naprężeń resztkowych, dystorsji a nawet ocenę defektów mikrostruktury, pozwalając na kalibrację okna procesowego bez angażowania fizycznych zasobów i urządzeń drukujących.


 


Tegoroczną jubileuszową Konferencję ocenić można jednoznacznie jako bardzo udaną. Jak zawsze ogromna w tym zasługa ponad 70 gości, w tym wielu zagranicznych. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w Poznaniu tak duże grono osób z różnych firm, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni z całej Polski wykorzystujących programy Abaqus. Wszystkim uczestnikom chcieliśmy jeszcze raz gorąco podziękować za przybycie i wspólne świętowanie potrójnej rocznicy – 25-lecia Konferencji, 30-lecia istnienie firmy BUDSOFT oraz 40-lecie programu Abaqus. Jednocześnie chcieliśmy już teraz zaprosić na kolejną Konferencję w następnym roku.