XXIII Konferencja Użytkowników Abaqus - Podsumowanie

W dniach 13-14 października 2016 r. w IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbyła się XXIII Konferencja Użytkowników programów Abaqus. 

Tegoroczna konferencja zgromadziła blisko 90 osób z firm i uczelni z całej Polski. Głównym celem tej dwudniowej konferencji było omówienie m.in. wizji rozwoju całego portfolio SIMULII, w tym sztandarowego pakietu Abaqus UFEA, wymiana opinii i doświadczeń na temat roli Realistycznych Symulacji w procesie rozwoju wyrobów, przygotowaniu produkcji oraz serwisowaniu produktów, podniesienie kwalifikacji uczestników konferencji w zakresie zaawansowanych zastosowań narzędzi symulacyjnych oferowanych przez BudSoft, jak również lepsze poznanie i integracja środowiska osób związanych z Realistycznymi Symulacjami FEA i MBS w Polsce.


Uczestnicy Konferencji

Konferencję rozpoczął powitaniem uczestników Prezes BudSoft, Witold Kąkol, omawiając jednocześnie program całej konferencji. Pierwszy dzień konferencji wypełniły prezentacje gości z Dassault Systemes SIMULII i pracowników BudSoft na temat nowości we wszystkich aplikacjach wchodzących w skład portfolio SIMULII w wersji 2017 oraz jak zawsze bardzo ważny blok prezentacji użytkowników.

Pierwszą sesję prezentacji konferencji rozpoczął Harald Suski, Technical Sales Director SIMULIA EuroCentral and Russia, przedstawiając nowości dotyczące całego portfolio SIMULII. Prezentacja dotyczyła nowości funkcjonalnych w poszczególnych programach wchodzących w skład portfolio tj. Abaqus, Isight, fe-safe i Tosca w wersji 2017 oraz strategii SIMULII związanej z implementacją portfolio na platformie 3DEXPERIENCE wiążącej się z udostępnieniem wykorzystania Realistycznych Symulacji także w chmurze. Wystąpienie Haralda Suskiego było wstępem do następnej prezentacji na temat wykorzystania platformy 3DEXPERIENCE we wprowadzaniu innowacji, którą omówił Marcin Wierszycki z BudSoft.  Podczas tego wystąpienia przedstawione zostały główne korzyści wynikające ze ścisłej integracji narzędzi portfolio SIMULII w ramach jednej zintegrowanej platformy informatycznej, tworzącej natywne środowisko pracy dla wszystkich osób zaangażowanych w proces projektowy oraz cały cykl życia produktu.

Po przerwie kawowej głos zabrał Matthias Anders z SIMULII prezentując jeden ze stosunkowo najnowszych nabytków firmy Dassault Systemes - pakiet  SIMPACK. W prezentacji zostały przedstawione bardzo szerokie możliwości oprogramowania SIMPACK w zakresie prowadzenia analiz dynamicznych układów dynamicznych (tzw. Multi Body Systems) praktycznie w każdej  gałęzi przemysłu. Przedstawione zostały też specjalne moduły oprogramowania odpowiadające na specyficzne wymagania branży motoryzacyjnej, kolejowej, etc.

Od wielu lat firma BudSoft organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) wykonaną z wykorzystaniem programu Abaqus - "Dyplom z Abaqus". Ostatnim punktem przedpołudniowej części spotkania  było ogłoszenie wyników konkursu  w roku akademickim 2015/2016. W tym roku organizatorzy zdecydowali przyznać główną nagrodę panu Łukaszowi Kowalewskiemu z Politechniki Warszawskiej, autorowi pracy: "Implementacja i zastosowanie metod analizy odwrotnej do wyznaczania parametrów materiałowych plastyczności z wykorzystaniem systemu cyfrowej korelacji obrazu”. Podczas dwudziestominutowego wystąpienia laureat przedstawił główne tezy swojej pracy. Zwycięzca konkursu otrzymał również atrakcyjną nagrodę.

Po obiedzie rozpoczął się blok prezentacji użytkowników, podczas którego przedstawiono dziewięć referatów:
 • Analiza usuwania wypraski silikonowej za pomocą wielopolowej symulacji numerycznej
  Paweł Kot, Konrad Kloch, Bartosz Wojnar, Kamil Pośpiech, Piotr Pilczuk (Delphi Poland)

 • Wykorzystanie Abaqus do symulacji w BorgWarner Poland
  Robert Stachyra, Tomasz Bajek (BorgWarner Poland)

 • Przykłady wykorzystania programu fe-safe oraz języka programowania Python w analizach zmęczeniowych wybranych komponentów zawieszenia samochodowego
  Przemysław Kloc, Szymon Żymełka (Tenneco Poland)

 • Program oceny napraw elementów kompozytowych na podstawie symulacji numerycznych
  Michał Stefaniuk, Krzysztof Jankowski (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)

 • Analizy dynamiczne podwozia płozowego śmigłowca A109 Trekker
  Kazimierz Rola (WSK "PZL-Świdnik" S.A.)

 • On the Violin Bridge Hill – Comparison of Experimental Testing and FEM
  E.V.Jansson (Department of Speech, Music and Hearing), R.Barczewski, Andrzej Kabała (Poznań University of Technology)

 • Testy skalowalności Abaqus na superkomputerze Prometheus
  Klemens Noga, Andrzej Oziębło, Stefan Świąć (ACK CYFRONET AGH)

 • Analiza MES wytrzymałości wybranych połączeń prowadnicowych stosowanych w budowie maszyn z wykorzystaniem programu ABAQUS
  Stanisław Bławucki, Kazimierz Zaleski, Mariusz Kłonica (Politechnika Lubelska)

 • Numeryczna analiza procesów gięcia laserowego stalowej płyty ze wspomaganiem mechanicznym
  Zdzisław Nowak, Marcin Nowak (IPPT PAN)
Warto podkreślić wysoki poziom prezentacji wynikający z bardzo zaawansowanego wykorzystania oprogramowania przez jego użytkowników. Prezentowane referaty dotyczyły zaawansowanych, przemysłowych zastosowań oprogramowania Abaqus, powiązania badań i symulacji z zakresu mechaniki ciała stałego, identyfikacji materiałów,jak i niezwykle ciekawych przykładów automatyzacji symulacji z wykorzystaniem skryptów Python. Przedstawione referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, praktycznie każdej prezentacji towarzyszyła dyskusja. 

Ukoronowaniem pierwszego dnia konferencji, a raczej jego oficjalnej części, był turniej kręgli oraz wspólna uroczysta kolacja. Podczas gry w kręgle, w trakcie której uczestnicy starali się jak najlepiej symulować tor toczenia się kul dla osiągnięcia najlepszych wyników, jak i w trakcie kolacji toczyły się ciekawe dyskusje na temat zagadnień dotyczących wprost i pośrednio tematów związanych z realistycznymi symulacjami. Warto zauważyć, że kolorytu kolacji dodał Tomas Ivancik z zespołu SIMULII przygotowując i serwując gościom drinki.

Drugi dzień konferencji ponownie rozpoczął Witold Kąkol. po czym rozpoczęło się wystąpienie Marcina Wierszyckiego (BudSoft), który w prezentacji p.t.: "New Applications and New Technology in the Power of Portfolio" rozszerzał i uszczegóławiał informacje o nowościach w portfolio programów SIMULII - Abaqus, Isight, Tosca i fe-safe. Podczas tej prezentacji przedstawiono najnowsze wersje tych programów 2017x. Dużo uwagi poświęcono nieustannie udoskonalanej funkcjonalności kontaktu ogólnego w Abaqus/Standard, nowym modelom materiałów - w tym specjalnie przeznaczonym do modelowanie kompozytów oraz wydajności solwerów.

Zaraz potem głos zabrał Tomas Ivancik z SIMULII prowadząc razem z Bartoszem Boruckim z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego prezentację projektu Living Heart.  - modelu numerycznego ludzkiego serca pozwalającego na modelowanie sprzężone zachowania elektromechanicznego mięśnia sercowego z uwzględnieniem przepływów. W ostatnich latach SIMULIA kładzie duży nacisk na rozwój narzędzi do symulacji komputerowych pozwalających na efektywne i realistyczne modelowanie numeryczne w szeroko rozumianej biomechanice, w tym w szczególności w obszarze angioplastyki czy szerzej kardiologii interwencyjnej. W projekt ten zaangażowanych jest kilkadziesiąt ośrodków naukowych z całego świata, w tym roku dołączył pierwszy ośrodek badawczy z Polski - ICM. Warto podkreślić, że model serca rozwijany w ramach projektu jest dostępny dla użytkowników komercyjnych jako produkt.

Następnym punktem programu było pierwsze z dwóch tego dnia seminariów technicznych  - „Wytrzymałość zmęczeniowa połączeń i spawów”, które poprowadził Paweł Sobczak z SIMULII. To niezwykle ciekawe seminarium pozwoliło zapoznać się z wszystkimi stosowanymi obecnie metodami obliczeń zmęczeniowych spawów, poznać ich wady, zalety oraz zakres stosowalności. Informacje te przedstawiono na tle obowiązujących w tej dziedzinie norm i standardów. Ostatnia części tego wystąpienia poświęcona była najdokładniejszej z dostępnych metodę obliczeń spawów i zgrzewów - Verity (tzw. metoda Donga) rozwijanej we współpracy z instytutem Battelle. Metoda ta jako jedyna pozwala w praktyce na uzyskanie dokładnych wartości trwałości zmęczeniowej dla dowolnych konstrukcji, bazując na relatywnie małych modelach MES i pozwalając wyjść poza ograniczenia metodologii znanych z norm, w przypadku których uzyskanie wartościowych wyników wymaga olbrzymiego doświadczenia oraz dużego nakładu pracy.

Kolejne wystąpienie było kontynuacją prezentacji strategii SIMULII związanej z udostępnianiem narzędzi symulacyjnych na platformie 3DEXPERIENCE. Pokaz przeprowadzony przez Wojciecha Zduna (BudSoft) dotyczył wykorzystania narzędzi do symulacji wtrysku tworzyw na platformie 3DEXPERIENCE oraz do optymalizacji procesu rozwoju wyrobów z tworzyw oraz przygotowania ich produkcji.

Pierwsza prezentacja sesji popołudniowej  przygotowana została przez zespół z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) panów T. Piontek, B. Bosak, P. Kopta, M. Tronowski, W. Szeliga i D. Szejnfeld. Omówili oni usługi i narzędzia przeznaczone dla obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem pakietu Abaqus i infrastruktury Komputerów Dużej Mocy Poznańskiego  Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Na zakończenie tej sesji pan Jarosław Kwiatkowski z SIMULII zaprezentował program do analiz elektromagnetycznych CST Studio - najnowszy element portfolio SIMULII, dołączony do oferty Dassault Systemes po przejęciu  firmy CST. Prezentacja  p.t. „Symulacje elektromagnetyczne 3D z użyciem oprogramowania CST STUDIO"  omawiała szeroki zakres wykorzystania tego oprogramowania w różnych branżach przemysłowych, od elektroniki użytkowej poczynając, na wojskowych systemach radiolokacyjnych kończąc. Prezentacja ta kończyła blok tematyczny poświęcony możliwości i strategii rozwoju wszystkich elementów Portfolio SIMULII.

Drugie tego dnia  seminarium techniczne zatytułowane "Applications of Simpack/Rail in railway vehicle dynamics" poświęcone było branży kolejowej, a konkretnie wykorzystaniu oprogramowania SIMPACK do prowadzenia analiz dynamicznych MBS w przemyśle kolejowym. Podczas tego seminarium miały miejsce trzy wystąpienia:
 • Simpack /Rail technical presentation
  Matthias Anders (Simulia)

 • Wykorzystanie systemu obliczeniowego Simpack w badaniach właściwości dynamicznych pojazdów szynowych
  Krzysztof Łukaszewski, Karol Bryk (IPS Tabor)

 • Optymalizacja profilu koła tramwajowego z wykorzystaniem programu Simpack
  Tomasz Staśkiewicz, Bartosz Firlik  (Politechnika Poznańska)
Wszystkie trzy prezentacje wyraźnie pokazywały korzyści wynikające z wykorzystania programu SIMPACK w analizach z zakresu projektowania jak i eksploatacji pojazdów szynowych.

Tegoroczna Konferencja była na bieżąco relacjonowana na stronach firmowych BudSoft prowadzonych na portalach społecznościowych LinkedIn oraz Facebook, jak również w grupach dyskusyjnych Realistyczne Symulacje na portalach LinkedIn i Facebook. Zachęcamy do obserwowania powyższych stron social media w celu uzyskiwania na bieżąco najświeższych informacji o oferowanych produktach i usługach firmy BudSoft.

XXIII Konferencja Użytkowników programów SIMULII pod wieloma względami była wyjątkowa. Rekordowa liczba uczestników oraz wysoki poziom merytoryczny prezentowanych referatów pozwala nam ocenić konferencję jednoznacznie jako bardzo udaną, podkreślając tym samym, że bez Państwa, naszych klientów, nie udałoby się nam przeprowadzić jej w tak atrakcyjnej formule. Ogromnie cieszymy się, że mogliśmy gościć w Poznaniu tak duże grono osób z różnych firm, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni z całej Polski wykorzystujących rozwiązania z portfolio SIMULII. Wszystkim uczestnikom chcieliśmy jeszcze raz gorąco podziękować za przybycie, aktywny udział, wypełnienie ankiet, które wykorzystamy do lepszej organizacji przyszłorocznej konferencji i jednocześnie zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się jesienią 2017 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć z Konferencji: